ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล จัดกิจกรรม “ไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม “ไหว้ครู”  ประจำปีการศึกษา  2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม เพื่อปูพื้นฐานไปสู่การประกอบวิชาชีพในอนาคต ดังนั้น ครูจึงเป็นบุคคลที่เราทุกคนควรแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่าน กตเวทิตาต่อท่าน

ด้วยเหตุนี้เอง  “การไหว้ครู” จึงเป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ทำให้เราสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต และขอพรเนื่องในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ กิจกรรมในงานนอกจากพิธีไหว้ครู ยังประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครูทั้งประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ การมอบทุนการศึกษา การมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรมดีเด่น นักศึกษาที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตลอดปีการศึกษา  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อพบปะ พูดคุย และเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาประจำสายรหัสอีกด้วย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

Share on Facebook