ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการสร้างขวัญกำลังใจและคัดสรรนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเภสัชศาสาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ สร้างขวัญกำลังใจและคัดสรรนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี สำหรับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และกระตุ้นให้นักศึกษาเหล่านั้นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบให้นักศึกษาคนอื่นๆอยากพัฒนาการเรียนของตนเพื่อให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณดังกล่าวในปีต่อมา รวมทั้งยังช่วยเสริมสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรกิจกรรมทางวิชาการที่ช่วยพัฒนานักศึกษาคนอื่นๆภายในคณะเภสัชศาสตร์ นำไปสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเภสัชศาสตร์อย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภููริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล และให้เกียรติมอบรางวัล“เพชรน้ำหนึ่ง” (Honorable list) นักศึกษาที่มีผลการเรียนรายวิชาคณะสูงสุดเป็นอันดับแรกของชั้นปี นับถึงปีการศึกษาก่อนหน้าและรางวัล“ขวัญใจคณบดี” (Dean’s list) นักศึกษาที่มีผลการเรียนรายวิชาคณะเฉลี่ยในปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องอาหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

Share on Facebook