ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  มูลนิธิเภสัชกรอุบล บริจาคเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะมูลนิธิเภสัชกรอุบล ชมรมเภสัชกรอุบลราชธานี และกลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 12 ทุน ดังนี้ ทุนต่อเนื่อง 3 ปี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ทุนทั่วไป จำนวน 10 ทุน ทุนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ

           มูลนิธิเภสัชกรอุบลได้บริจาคเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์มาทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 จนถึงปัจจุบัน เพื่อมอบให้นักศึกษาที่ขัดสนและประสงค์ขอรับทุนการศึกษา เป็นจำนวน 12 ทุน  เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ทุนต่อเนื่อง 3 ปี  จำนวน 2 ทุนๆละ 25,000 บาท นักศึกษาที่ได้รับทุนคือ

 1. นายอนุวัฒน์  กุลไธสง   นักศึกษาชั้นปีที่ 4
 2. นางสาวสิริพร  เถิงฟั่น   นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ทุนทั่วไป จำนวน 10 ทุนๆละ 15,000 บาท นักศึกษาที่ได้รับทุนคือ

 1. นางสาวนุจรินทร์  เหล่าสมบัติ                           นักศึกษาชั้นปีที่ 1
 2. นางสาวขันติยา  สมศรี                                     นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 3. นายดิศานุวัฒน์  เดชทนาธร                             นักศึกษาชั้นปีที่ 2
 4. นางสาวศิวพร  เพณี                                        นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 5. นางสาววาสนา  มาทอง                                    นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 6. นายธราธิป  จันทร์โสภณพงศ์                           นักศึกษาชั้นปีที่ 4
 7. นางสาวพรรษชล  โสดาจันทร์                          นักศึกษาชั้นปีที่ 4
 8. นางสาวกนกวรรณ  วัฒนตฤณากุล                   นักศึกษาชั้นปีที่ 4
 9. นางสาวชลิดา  กุจะพันธ์                                   นักศึกษาชั้นปีที่ 6
 10. นายกฤษฎา  วิเศษดี                                          นักศึกษาชั้นปีที่ 6

 

 

 

Share on Facebook