ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  เครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา และ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมา ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติเลือกให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พร้อมกับการอำลาตำแหน่งคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รวมถึงร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งนับเป็นคณบดีท่านที่ 4 นับจากการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นต้นมา 

Share on Facebook