ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะเภสัชฯ ม.อุบลฯ ได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบ ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับร่วม จากองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (APLAC) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (ILAC) โดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นผู้มอบใบรับรอง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จัดตั้งขึ้น เพื่อให้การบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำประปา และน้ำดิบ แก่ผู้ประกอบการผลิต และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการผลิตน้ำดื่ม และน้ำแข็ง ที่ได้มาตรฐาน เป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค และเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งการได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการ โดยผลการทดสอบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการเป็นที่เชื่อถือได้ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการประกันคุณภาพผลการทดสอบ และมีความสามารถในการจัดการระบบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอตลอดจนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานรับรองเป็นระยะ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินจะเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งใช้ประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทั่วโลก หน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการจะทำการเผยแพร่บัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง รวมทั้งข้อมูลเพื่อการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการทดสอบ เป็นการส่งเสริมการบริการของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

                 เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคที่มีการแข่งขันทางการค้าสูง การดำเนินการธุรกิจ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างมีมาตรฐานเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้รับสินค้าที่ผ่านวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะน้ำบริโภค และน้ำแข็งในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ที่ผู้บริโภคต้องใช้บริโภคประจำวัน จึงต้องมีความปลอดภัย ไม่พบสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อร่างกาย และไม่เกิดปัญหาต่อสุขภาพตามมา ห้องปฏิบัติการหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) จึงเป็นหน่วยงานที่มีส่วนในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยจากผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานสากล

ประโยชน์ที่ได้รับ จากการนำมาตรฐานระบบ ISO/IEC 17025:2005 มาใช้ และการได้รับการรับรอง      

1.ลูกค้ามีความมั่นใจ และเชื่อมั่นในผลการทดสอบ เนื่องจากมีการนำมาตรฐานสากลมาใช้ อย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง               

2. เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้า ที่มีคุณภาพ                                                                

3.เกิดการแข่งขันกันด้วยคุณภาพ จึงมีความเป็นธรรม                                                                   

4. เพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ                

5.ส่งเสริมให้เกิดห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานการทดสอบที่ดี

6.บุคลากรของห้องปฏิบัติการมีมาตรฐานในการทำงาน และได้รับการยอมรับในทักษะและความสามารถ     

7. อำนวยประโยชน์และความสะดวกทางการค้าระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่วนแบ่งทางการตลาด                                                                                                                       

8. ลดการกีดกันทางการค้าอันเนื่องมาจากการทดสอบและลดการตรวจซ้ำจากประเทศคู่ค้า                             

9.ได้รับการยอมรับให้เป็นหน่วยตรวจสอบของ หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ

              ปัจจุบันห้องปฏิบัติการหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำประปา และน้ำดิบ ทั้งด้านกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีบุคลากรในระบบคุณภาพของหน่วยทดสอบฯ ประกอบด้วย

และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลัก

หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอขอบคุณ ผศ.ดร. ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ และนางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่ ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในครั้งนี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้น 1  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-353644-5 หรือที่เวปไซต์ www.phar.ubu.ac.th

 

 

 

Share on Facebook