ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้เริ่มเข้าสู่การเรียนในรายวิชาของกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทรายวิชาชีวเภสัชศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต  ตลอดจนมีวิธีการคิดแบบบูรณาการความรู้จากรายวิชาในกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ  และตระหนักถึงความสำคัญทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ รองรับการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพต่อไป

 

 

 

Share on Facebook