ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน ในรายวิชาสารนิพนธ์และวิชาชีพเลือก ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน ในรายวิชาสารนิพนธ์และวิชาชีพเลือก ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 

 

โครงการเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปี 2561

รายวิชา 1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย

(Rational Duse Use and Patient Safety)

 

รางวัล

โครงการ

รายชื่อ นักศึกษา

ความคิดสร้างสรรค์

ชนะเลิศ

โครงการถุงผ้าพี่เบิ้มเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

นางสาวผรัณดา ผาริการ

นางสาววรัญญา วงษาเสนา

ความคิดสร้างสรรค์

รองชนะเลิศอันดับ 1

แอพลิเคชันช่วยประสานรายการยา

นางสาวสุพรรณิการ์  สุขชีพ

นางสาวผกามาศ เนตรนพรัตน์

ความคิดสร้างสรรค์

รองชนะเลิศอันดับ 2

แอปพลิเคชั่นช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยารักษาวัณโรค

นางสาวสิยาพร พรมที

นางสาวอุษามาส  แววดี

 

 

โครงการการจัดตั้งคลินิกโรคเรื้อรังและสื่อให้ความรู้ ปี 2561

รายวิชา การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 

รางวัล

โครงการ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ความคิดสร้างสรรค์

ชนะเลิศ

คลินิกโรคไขมันในเลือดผิดปกติ

1.นางสาวชุติภรณ์ คำบัว

2.นางสาวสุพัตรา กิจเจริญปัญญา

3.นางสาวดวงใจ มุกดา

4.นางสาวพจนาท ยางธิสาร

5.นางสาวณัฐตินี แสนภูมี

ความคิดสร้างสรรค์

รองชนะเลิศอันดับ 1

คลินิกโรคหัวใจล้มเหลว

1. นายฉัตราภัณฑ์ โอภาสตระกูล

2.นายธนิสร ทองสุกแก้ว

3.นางสาวพิริยา พิริยะประกาศ

4.นายณภัทร พงษ์พันธ์

5.นายสินธัช วงศ์อุทุม

ความคิดสร้างสรรค์

รองชนะเลิศอันดับ 2

คลินิกเลิกเหล้า

1.นางสาวฐิชาดา จำปางาม

2.นางสาวธนัชพร พรมโคตร

3.นางสาวปาณิสรา บุญนำ

4.นางสาววัทนวิภา วงค์ใหญ่

5.นายสหรัฐ บุญศักดิ์


 

การประกวดสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาปี 5)

ด้านการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและสมุนไพร

รางวัล

โครงการ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ดีเยี่ยม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพซินไบโอติกรูปแบบผง

1.นายกิติพงษ์ ทาทองสี

2.นางสาวปุณยิกา ตุรงควัธน์

ดีมาก

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดที่ได้จากเห็ดร่างแห (Phallus indusiatus) ต่อกระบวนการปิดบาดแผล (wound healing) ในเซลล์ไฟโบบลาส

1.นางสาวณิชาภัทร สุทธิวารี

2.นัสราภรณ์ วิลัยลักษณ์

ดี

การทดสอบฤทธิ์เบื้องต้นของว่านรางจืดหัว

1.นางสาวณัฐธนัน ภาคทอง

2.นายกิตติพัฒน์ ทวีพันธ์

 

 

การประกวดนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาปี 5)

ด้านเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

 

รางวัล

โครงการ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ดีเยี่ยม

วิธีอย่างง่ายสำหรับการแยกและทำให้บริสุทธิ์ของสารไดแอริลเฮปทานอยด์ไฟโตเอสโตรเจนที่สำคัญทางคลินิกจากว่านชักมดลูก

1.นางสาวผรัณดา ผาริการ

2.นายกันตพงศ์ วงศ์เอนกเกษม

ดีมาก

การพัฒนาวิธีตรวจสอบสารสำคัญในพืชสกุลส้มในตำรับยาไทย

1.นายทศพร ภัทรพิศาล

2.นางสาวเยาวลักษณ์ สุกุ

ดี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมสครับผิวโดยวิธีไม่ใช้ความร้อน

1.นางสาวชุติภรณ์ คำบัว

2.นางสาวสุพัตรา กิจเจริญบัญญา


 

การประกวดนำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ปีการศึกษา 2561 (นักศึกษาปี 5)

สาขาเภสัชเภสัชกรรมปฏิบัติ

 

รางวัล

โครงการ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ดีเยี่ยม

การประเมินแบบประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ

1.นางสาวบุญธิดา อ้นสืบสาย

2.นายพศวัต โตวงศ์ศรีเจริญ

ดีมาก

ประเมินโครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหน่วย

บริการปฐมภูมิ รพ. 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

1.นายปรเมศวร์ บัวกรด

2.นางสาวสุภาภรณ์ แถมศรี

ดี

การสำรวจการเรียนการแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย : มุมมองของอาจารย์ผู้สอน

1.นางสาวกิตติยา หลักแหลม

2.นายธนานพ ล้อเลิศวิไล

 

Share on Facebook