ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ได้รับการตัดสินผลงาน นวัตกรรมระดับดีเด่นจาก กพร.

รางวัลสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น จากกพร.ในงานพิธีรับประกาศนียบัตรวันที่ 16 มกราคม 2561 จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) จากการ pitching ผลงานนวัตกรรม 3 นาที จากผลงานนวัตกรรม 25 ผลงาน จากผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับการตัดสินผลงาน นวัตกรรมระดับดีเด่น ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ ม.อุบลราชธานี ระดับดี 2 รางวัล ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา กรมวิทยาศาสตร์บริการ นายกัมปนาท อดิเทพวรพันธ์ สำนักงานเทศบาล ทุ่งสง และในวันงานได้มีการ Pitching ผลงานนวัตกรรมของผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับดีเด่นด้วย
 
Share on Facebook