ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  กดปุ่ม start การก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ประชุมเปิดการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จำกัด และผู้รับเหมาควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท พีนนาเคิล คอนซัลแตน์ ที่ได้ทำสัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการก่อสร้างก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วงเงิน 172,400,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน (5 ก.พ. 2562 ถึง 24 มกราคม 2564) เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้รับเหมาควบคุมงานก่อสร้างให้สำเร็จตามงวดงานที่กำหนด ทั้งนี้อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับจัดการเรียนการสอนรูปแบบ active learning มีห้องเรียนขนาดใหญ่รองรับระบบการถ่ายทอดทางไกล (Telepresence Room) และมีห้องจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงในการปฏิบัติวิชาชีพ ซึ่งสามารถใช้จัดการเรียนการสอนร่วมกันในรูปแบบสหวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล เภสัชกร) ได้

Share on Facebook