ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอแสดงความยินดีกับ "อ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย" อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2562 จากผลงานเรื่อง "Comparative efficacy and safety of reperfusion therapy with fibrinolytic agents in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: a systematic review and network meta-analysis" ตีพิมพ์ใน Lancet 2017; 390: 747-59. ซึ่งเป็นวารสารวิชาการทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงสำคัญระดับนานาชาติ

Share on Facebook