ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีรับเสื้อกาวน์ นศ.เภสัชฯ “หมอยา ม.อุบลฯ” พร้อมก้าวเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา  วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่จะออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ปลูกฝังให้นักศึกษามีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของวิชาชีพ และให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และรุ่นพี่ในวิชาชีพเภสัชกรรม ก่อนจบสำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ดังนั้นสโมสรนักศึกษาและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดพิธีนี้ขึ้น

 

        โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เภสัชกร ดร.ศักดิ์สิทธิ์   ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี รวมทั้งคณาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ และเภสัชกรจากหน่วยงานภายนอกร่วมให้เกียรติในการมอบเสื้อกาวน์แด่นักศึกษา โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีรับเสื้อกาวน์ในวันนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 115 คนและมีการมอบรางวัลผู้ให้ความช่วยเหลือในการเรียนแก่เพื่อนร่วมชั้นปี ได้แก่   นางสาวพิมพ์พนิต  พุทธาผา, รางวัลผู้เสียสละ อุทิศตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ได้แก่ นางสาวธินัดดา  รอดภัย และรางวัลผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติดี ดำรงตนอย่างมีคุณธรรม ได้แก่ นางสาวมัฐกา  จันทร์เมือง

   

โดยมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คือ นายศิริพงศ์   พจนา ตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวแสดงความขอบคุณว่า “กระผมขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่อบรมสั่งสอนพวกเรามาทั้งด้านความรู้ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ความรู้ด้านคลินิกตลอดจนถึงการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมรวมไปถึงด้านจรรยาบรรณ จริยธรรมอันพึงประพฤติปฏิบัติในการเติบโตเป็นเภสัชกรที่ดีในอนาคต ขอขอบคุณพ่อแม่ ผู้ปกครองและครอบครัวของพวกเราที่คอยเป็นกำลังใจสนับสนุนพวกเราทุกคนในทุกๆด้าน จนสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ พวกเราจะไม่สามารถมีวันนี้ได้หากขาดกำลังใจและแรงผลักดันจากทุกๆท่าน  สุดท้ายนี้พวกเราขอให้คำมั่นสัญญา จะขอนำความรู้ความสามารถที่มีไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ พวกเราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดและจะยึดมั่นและดำรงไว้ซึ่งเกียรติแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม สืบไป” และในช่วงสุดท้ายได้มีพิธีแสงเทียนนำทาง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้และปัญญาที่จะช่วยนำพาให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในที่สุด

 

 

Share on Facebook