ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  UBU Pharmacy event แข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม UBU Pharmacy event  ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย และห้องบรรยาย PH 306 โดยมีการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านเภสัชกรรม และการแข่งขันการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยทั้งด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

การแข่งขัน Patient counselling event ภาษาไทย

รางวัลที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5815400296

นายธนาวัฒน์ วงค์ดวงผา

5815400418

นางสาวปวีณ์กร พงศ์ทิพากร

2

5815400229

นางสาวฐาวรา แจ่มจำรัส

5815400193

นางสาวชาลิสา เชี่ยวชาญศิลป์

3

5815400241

นางสาวณัฐชา จันทรศิริ

5815400636

นางสาววริศรา ทับทิมโกมลกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแข่งขัน Patient counselling event ภาษาอังกฤษ

รางวัล

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5815400056

นางสาวกอปรกาญจน์ โนนพิลา

5815400607

นางสาวรัฐวรรณ สีหะประเสริฐ

2

5715400602

นางสาววิสุทธิดา สิงยะเมือง

5715400239

นางสาวชุติภรณ์ คำบัว

3

5815400311

นายธวัชชัย  วงศ์สกุลวิวัฒน์

5815400861

นางสาวกาญจนา ซึ้งพุทธศาสน

 

การแข่งขัน Pharmaquiz

รางวัล

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5815400739

นางสาวสิริเพ็ญ เจติยานนท์

59150040633

นางสาวศิวพร เพณี

60150040428

นางสาวเพชรไพลิน ถนอมมิตร

61150040179

นางสาวดวงใจ นาถะพินธุ

2

5815400025

นางสาวกนกวรรณ คุณาคุณ

59150040659

นายศุภเดช วิสุทธิ

60150040022

นางสาวกษมา ศรีหาคลัง

61150040124

นายณัฐกฤช โสภารักษ์

3

5815400517

นางสาวพิมพ์พนิต พุทธาผา

59150041038

นางสาววราภรณ์ เทพศรี

60150040514

นายวชิรวิทย์ ยังจันอินทร์

61150041039

นางสาวสุชาลิตา  คงชาญแพทย์

4

5815400535

นางสาวพุทธิชาติ  ทับทิมไสย์

59150040532

นางสาวมินตรา  มณฑาทิพย์

60150040532

นางสาววิริยา  แวงวรรณ

61150040533

นางสาวสุนัสดา  ขันตี

5

5815400698

นายศุภกิจ สีรับสี

59150040752

นางสาวสุภัคสินี เอื้อเฟื้อ

60150040343

นางสาวนลพรรณ อุดมการเกษตร

61150040911

นางสาวธฤติ ศรีอุบล

 

 

Share on Facebook