ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานบุญสงกรานต์ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการบุญสงกรานต์)

คณะเภสัชศาสตร์  ประจำปี ๒๕๖๒

สถานที่จัด คณะเภสัชศาสตร์

-     บริเวณหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต /เฉลวสโมสารนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

-        วัดหลวง ต. ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เวลา 08.30 น.        ลงทะเบียนเข้าร่วมงานบุญสงกรานต์คณะเภสัชศาสตร์

                             (บริเวณหน้าห้องสำนักงานเลขานุการ)

เวลา 09.00 น.         พิธีสรงน้ำพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต

                            ณ บริเวณหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต

 

                            พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และคณะผู้บริหาร

                           ณ เฉลวสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

เวลา 10.00 น.       เข้าร่วมงานบุยสงกรานตื มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                           ณ หน้าสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

-  พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

-  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

-  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายสังฆทานและภัตตาหารเพล

-  พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และผู้บริหารมหาวิทยาลัย

เวลา 12.00 น.            ผู้บริหารพบปะอาจารย์ บุคลากร และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกั

                                        ณ ห้องประชุมไพโรจทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา 14.00 น.                       เดินทางไป ณ วัดหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

-  ทำบุญถวายสังฆทาน

 

เวลา 16.30 น.                       เดินทางกลับคณะเภสัชศาสตร์

 

 

Share on Facebook