ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท/น้ำแข็ง  จำนวน 250 คน ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ฯ ในการควบคุมกระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ อาคารเรียนรวม ๕ (ห้อง CLB 5) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หัวข้อเรื่อง

ตอบปัญหาคุณภาพและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค และ น้ำแข็ง  โดย วิทยาการหน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ วิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 

Share on Facebook