ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีโอกาสต้อนรับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Share on Facebook