ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  กิจกรรมพบผู้ปกครองและทําสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองและทําสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร

Share on Facebook