ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook