ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การประชุมวิชาการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมวิชาการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 2 เรื่อง " Pharmaceutical care supporting healthcare plan " ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

Share on Facebook