ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  บุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ระดับคณะเภสัชศาสตร์

บุคลากรดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ 2555
ระดับคณะเภสัชศาสตร์

กลุ่มข้าราชการสายวิชาการ


ผศ.ดร.สุดารัตน์  หอมหวล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
•    ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
•    หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน
•    เป็นผู้ริเริ่มจัดทำระบบ ISO 17025 ห้องปฏิบัติการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยดำรงตำแหน่งผู้จัดการคุณภาพและได้รับการเสนอขอการรับรองระบบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการในปี 2555
•    เป็นผู้จัดตั้งโรงกรองน้ำดื่ม เพื่อให้มีน้ำดื่มสะอาดบริโภค สำหรับ นศ.,บุคลากร ภายในคณะเภสัชศาสตร์
•    เป็นผู้มีส่วนร่วมก่อตั้งหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ โดยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหน่วยฯ ตั้งแต่ปี 2552 – 2554
•    เป็นผู้ริเริ่มจัดทำสวนสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้บริเวณรอบคณะ ฯให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สมุนไพรเขตอีสานใต้ ที่นักศึกษาในรายวิชาพืชสมุนไพร และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้
•    เป็นผู้จัดทำเวปไซต์ สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (www.phargarden.com)  และเวปไซต์เครื่องยาไทยอีสาน(www.thaicrudedrug.com) ขึ้นเป็นครั้งแรก
•    เป็นผู้ริเริ่มจัดทำระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ ภายในคณะ และเป็นต้นแบบให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาศึกษา
•    จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ เพื่อจัดแสดงตัวอย่างพรรณไม้อนุรักษ์และหายากเขตอีสานใต้
•    เป็นผู้นิพนธ์หนังสือเรื่อง “พืชพิษ-สัตว์พิษ” ได้รับพระราชทานรางวัลชมเชยประเภทหนังสือสารคดีสำหรับเยาวชน จากสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ ในการประกวดหนังสือดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2554 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  หอมหวลเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
ทั้งด้านความมีระเบียบวินัย และการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี
มีความเสียสละเวลาเพื่องานส่วนรวมด้วยความเต็มใจ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรยกย่องบุคลากรดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ 2555
ระดับคณะเภสัชศาสตร์

กลุ่มข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ


นางกชนก  แก่นคำ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 8 ชำนาญการพิเศษ

ด้วยคุณสมบัติ และผลงานที่ได้ปรากฎข้างต้น นางกชนก  แก่นคำ จึงเป็นผู้
ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น กลุ่มข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


บุคลากรดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ 2555
ระดับคณะเภสัชศาสตร์

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวธัญญลักษณ์  ทิวัตถ์กุลภรณ์  ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
นางสาวธัญญลักษณ์  ทิวัตถ์กุลภรณ์   ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานด้านวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ 
 บุคลากรดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ 2555
ระดับคณะเภสัชศาสตร์

กลุ่มลูกจ้างประจำ

 บุคลากรดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ 2555
ระดับคณะเภสัชศาสตร์

กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว

นายพรมมา อินอร่าม ตำแหน่งคนงาน
นายพรมมา อินอร่าม ได้เริ่มบรรจุเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2541 เป็นต้นมา

ด้วยความขยันหมั่นเพียร และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของ นายพรมมา อินอร่าม ที่ได้ปฎิบัติมาโดยสม่ำเสมอนี้เอง จึงสมควรถูกยกย่องและถูกคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555
 

Share on Facebook