ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ 

Share on Facebook