ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการมัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สาขาวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการมัชฌิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สาขาวิชาชีพ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี

Share on Facebook