ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

Share on Facebook