ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ปฐมนิเทศนักศีกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562" ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่

 

Share on Facebook