ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่องการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่องการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ (IPE) ในวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

Share on Facebook