ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 7 : การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย

กิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2562

โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 7 :  การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00-16.30 น.

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 

          เวลา                                 รายละเอียดกิจกรรม

เวลา 08.00 น. – 08.45 น.                  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม/อบรม

เวลา 08.45 น. – 09.00 น.                  ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

เวลา 09.00 น. – 09.40 น.                  บรรยายหัวข้อ “การใช้ยาสามัญประจำบ้าน”    โดย ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว

เวลา 09.40 น. – 10.20 น.                  บรรยายหัวข้อ “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล”    โดย อ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผล

เวลา 10.20 น. – 10.40 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.40 น. – 11.20 น.                  บรรยายหัวข้อ “การพยาบาลเบื้องต้นในผู้สูงอายุ”    โดย ผศ.นุตติยา วีระวัธนชัย และคณะ

เวลา 11.20 น. – 12.00 น.                   บรรยายหัวข้อ “การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน   โดย ผศ.นิธิมา สุทธิพันธุ์

เวลา 12.00 น. – 13.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. - 13.40 น.                   บรรยายหัวข้อ “การดูแลสุขภาพองค์รวมผู้สูงอายุ”   โดย  ผศ.สุดารัตน์ หอมหวล 

เวลา 13.40 น. – 15.40 น.                  ฝึกปฏิบัติการหัวข้อ “การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ” 

 (แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ)                                         

  โดย  ผศ.สุดารัตน์ หอมหวล                 วิทยากรกลุ่มที่ 1

ผศ.สุวรรณา   ภัทรเบญจพล       วิทยากรกลุ่มที่ 2

ผศ.นิธิมา  สุทธิพันธุ์                  วิทยากรกลุ่มที่ 3

ผศ.นุตติยา  วีระวัธนชัย              วิทยากรกลุ่มที่ 4

อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล      วิทยากรกลุ่มที่ 5

อ.ดร.ธนวดี ปรีเปรม                   วิทยากรกลุ่มที่ 6  

เวลา 15.40 น. – 16.30 น.                  บรรยายหัวข้อ “การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ”   โดย อ.ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

 เวลา 16.30 น.                                  ปิดการประชุม/อบรม    

                                                     

Share on Facebook