ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care

กำหนดการประชุมวิชาการ

 เรื่อง Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care

ในระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

วัน-เวลา

หัวข้อบรรยาย

วิทยากร

08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียน

 

08.30 - 09.00 น.

พิธีเปิด

กล่าวเปิดงานโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กล่าวรายงานโดย  นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

09.00 - 10.30 น.

สังคมผู้สูงวัยกับความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรรม

 

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

10.45 - 12.15 น.

ผู้สูงวัยกับโรคหัวใจและหลอดเลือด: พยาธิสรีรวิทยาและการบริบาลทางเภสัชกรรม

รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

12.15 - 13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.15 - 14.45 น.

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพรและอาหารเพื่อผู้สูงวัย

รศ.ดร.ภก.ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ

คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.45 - 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15.00 - 16.00 น.

ผู้สูงวัยกับโรคระบบต่อมไร้ท่อและเมทาบอลิก : พยาธิสรีรวิทยาและการบริบาลทางเภสัชกรรม

รศ.ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

16.00 – 17.00 น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

 

 

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

วัน-เวลา

หัวข้อบรรยาย

วิทยากร

09.00 - 10.30 น.

ผู้สูงวัยกับโรคกระดูกและข้อ : พยาธิสรีรวิทยาและการบริบาลทางเภสัชกรรม

ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ภก.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

10.45 - 12.15 น.

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการดูแลผู้สูงวัย

รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

12.15 - 13.15 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.15 - 14.45 น.

ผู้สูงวัยกับโรคทางระบบประสาท : พยาธิสรีรวิทยาและการบริบาลทางเภสัชกรรม

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก

ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

14.45 - 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15.00 - 16.00 น.

ผู้สูงวัยกับโรคระบบทางเดินปัสสาวะ : พยาธิสรีรวิทยาและการบริบาลทางเภสัชกรรม

ผศ.ภญ.จีริสุดา คำสีเขียว

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

16.00 น.

พิธีปิดการประชุม

 

 

หมายเหตุ สำหรับเภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ จะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) 11 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook