ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 รุ่นที่ 6

 ตามที่ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีกำหนดตรวจเยี่ยมหน่วยงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 รุ่นที่ 6 ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ได้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) และได้จัดส่งรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ตามเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินคุณภาพในองค์การทางการศึกษาพิจารณาให้คะแนนและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดกำหนดการต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะการตรวจเยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้

 

ที่

ร่วมต้อนรับ

เวลา

สถานที่

1

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม

09.00 – 09.45 น.

ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์

2

ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม

16.00 – 16.30 น.

ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์

 

 

Share on Facebook