ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


   กิจกรรมการนำเสนอจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ

กิจกรรมการนำเสนอจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “Green Extraction Technology of Zingiber montanum for Pharmaceutical Uses” โดย Ms. Kerstin Maria Rohrhofer และ Ms. Saskia Zechner นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Institute of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Natural Sciences , University of Graz, Austria ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 โดยมี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และอาจารย์เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอดังกล่าว

Share on Facebook