ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศกัมพูชา (University of Health Sciences, Cambodia) เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในระหว่างวันที่ 26 – 30 ส.ค. 2562

    ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดรับคณะผู้บริหาร คณาอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศกัมพูชา (University of Health Sciences, Cambodia) มาแลกเปลี่ยน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 จำนวน 64 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและอาจารย์ จำนวน 5 คน คือ Assistant professor Eang  Rothmony, Vice dean University of Health Sciences, Assistant professor Pechchamnann Visal, Head office University of Health Sciences, Dr.Khay Mom, Lecturer and  Mr.Leng Makara,Lecturer and Mr. Hy Sotheary, Deputy Chief of Accounting Office University of Health Sciences และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 จำนวน 56 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากับสถาบันต่างประเทศ ภายใต้โครงการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562

     โดยในวันที่ 27 สิงหาคม 2562  ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ โดย นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะเภสัชศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                 คณะเภสัชศาสตร์ ได้นำคณะผู้บริหาร คณาอาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเทศกัมพูชา (University of Health Sciences, Cambodia) เข้าพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  ให้การต้อนรับ อีกทั้งคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนยังได้รับการแนะนำการใช้ชีวิต ในรัวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานั ระหว่างที่มาแลกเปลี่ยน โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวิเทศสัมพันธ์   

    สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอนโดยเข้าร่วมเรียนกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี ในรายวิชาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (RDU), รายวิชา counseling  และกิจกรรมลงชุมชนเยี่ยมบ้าน ในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ชุมชนเทศบาบตำบลเมืองศรีไคและเทศบาลตำบลธาตุ) รวมทั้งการเยี่ยมชมอาคารศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์ ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สมุนไพร ,ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ (Lab Anatomy) ,โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชชธานี และกิจกรรมจากสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

 

 

                       

 

 

 

Share on Facebook