ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการมอบรางวัลนักศึกษาผลการเรียนดี

คณะเภสัชศาสาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ สร้างขวัญกำลังใจและสำหรับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และกระตุ้นให้นักศึกษาเหล่านั้นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบให้นักศึกษาคนอื่นๆอยากพัฒนาการเรียนของตนเพื่อให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณดังกล่าวในปีต่อมา รวมทั้งยังช่วยเสริมสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรกิจกรรมทางวิชาการที่ช่วยพัฒนานักศึกษาคนอื่นๆภายในคณะเภสัชศาสตร์ นำไปสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเภสัชศาสตร์อย่างไม่หยุดนิ่ง

Share on Facebook