ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  กิจกรรมมุทิตาจิต รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

กิจกรรมมุทิตาจิต รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม U2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook