ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  กิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกิจกรรมการให้บริการด้านสุขภาพ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555 โดยคณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบริการเภสัชสนเทศ ได้ร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านยา จ่ายยาและให้คำแนะนำด้านการใช้ยา โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการร่วมกับหน่วยบริการตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสรรพ สิทธิประสงค์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาก ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

Share on Facebook