ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  สาธิตการใช้งานชุดถ่ายภาพจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับฟลูออเรสเซนต์

ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30-12.00 น. งานปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ร่วมกับบริษัท กิบไทย จำกัด ได้จัดการสาธิตการใช้งานชุดถ่ายภาพจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับฟลูออเรสเซนต์ เพื่อให้นักวิจัย

นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่สนใจได้เห็นประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ และนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่างๆ ในอนาคตต่อไป

Share on Facebook