ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับอาจารย์และบุคลากร (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ)

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 -16.30 น ณ ห้องบรรยาย PH 407 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับอาจารย์และบุคลากร (การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ)

 

Share on Facebook