ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย ปีที่ 2 ครั้งที่ 1

          ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 ภายใต้กิจกรรม  เตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอรูปแบบกิจกรรมให้ความรู้แต่ละฐาน สำหรับดำเนินการให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและคณาจารย์ช่วยให้ข้อเสนอแนะ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง PH 306 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้

เวลา

รายละเอียดกิจกรรม

15.45 น. – 16.00 น.

ลงทะเบียน

16.00 น. – 16.20 น.

ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย ปีที่ 2 และผลการดำเนินงานของโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรที่ผ่านมา
โดย ดร. ธนวดี ปรีเปรม
      หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

16.20 น. – 17.40 น.

นำเสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมให้ความรู้ประจำฐาน

สาธิตกระบวนการให้ความรู้และกิจกรรมสันทนาการประจำฐานตามสถานการณ์เสมือนจริง

นำเสนอแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังจัดกิจกรรม

โดย นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

  • กลุ่มที่ 1A. การปฐมพยาบาลและการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน
  • กลุ่มที่ 2A. อาหารปลอดภัย
  • กลุ่มที่ 3A. สุขอนามัยส่วนบุคคล
  • กลุ่มที่ 4A. โรคติดต่อที่พบบ่อยและการป้องกัน และยาสามัญประจำบ้าน

(นำเสนอกลุ่มละประมาณ 15 นาที ซักถาม 5 นาที)

17.40 น. – 18.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

18.00 น. - 19.20 น.

นำเสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมให้ความรู้ประจำฐาน

สาธิตกระบวนการให้ความรู้และกิจกรรมสันทนาการประจำฐานตามสถานการณ์เสมือนจริง

นำเสนอแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังจัดกิจกรรม (ต่อ)

  • กลุ่มที่ 1B. สัญญาณชีพและการกู้ชีพเบื้องต้น
  • กลุ่มที่ 2B. การอ่านฉลากต่างๆ เช่น ฉลากยา/อาหาร/เครื่องสำอางค์/สารเคมี
  • กลุ่มที่ 3B. เพศศึกษา และการคุมกำเนิด
  • กลุ่มที่ 4B. รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการโฆษณาอาหารเสริม/เครื่องสำอาง

(นำเสนอกลุ่มละประมาณ 15 นาที ซักถาม 5 นาที)  

19.20 น. - 19.30 น.

กิจกรรมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมซุ้มนิทรรศการการสร้างเสริมสุขภาพในภาพรวมสำหรับวันจัดกิจกรรมจริง โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และคณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์

       19.30 น.

ปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อม

 

Share on Facebook