ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  บุคลากรจากมหาวิทยาลัย Xinzhou Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

     บุคลากรจากมหาวิทยาลัย Xinzhou Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สภารัตน์ จันทร์เหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะให้การต้อนรับ Ms. Wang Yu และ Mr. Cheng Wei ซึ่งเป็นนักวิจัยด้าน Biology โดยมีวัตถุประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขอบเขตการทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook