ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


   อบรม lab ปลอดภัย สำหรับนักศึกษาสารนิพนธ์ ประจำปี 2563

18-19 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์จัดอบรม lab ปลอดภัย สำหรับนักศึกษาสารนิพนธ์

Share on Facebook