ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ชีวเภสัชศาสตร์สัญจร โรงเรียนบ้านโนนแดง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.ธนวดี ปรีเปรม หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ และคณาจารย์ในกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง “โครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย ปีที่ 2” ณ โรงเรียนบ้านโดนแดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการรสุดาวรรณ ไขแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง เป็นประธานในพิธีเปิดงานจัดกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมีนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ โดยกิจกรรมประกอบด้วย

 

กิจกรรมละลายพฤติกรรม แนะนำซุ้มกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรม

โดย นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

กิจกรรมสอดแทรกความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ณ ซุ้มนิทรรศการ

โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 1A-4A (สำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่ 4-6)

  • กลุ่มที่ 1A. การปฐมพยาบาลและการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน
  • กลุ่มที่ 2A. อาหารปลอดภัย
  • กลุ่มที่ 3A. สุขอนามัยส่วนบุคคล
  • กลุ่มที่ 4A. โรคติดต่อที่พบบ่อยและการป้องกัน และยาสามัญประจำบ้าน

 

และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 1B-4B (สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

  • กลุ่มที่ 1B. สัญญาณชีพและการกู้ชีพเบื้องต้น
  • กลุ่มที่ 2B. การอ่านฉลากต่างๆ เช่น ฉลากยา/อาหาร/เครื่องสำอางค์/สารเคมี
  • กลุ่มที่ 3B. เพศศึกษา และการคุมกำเนิด
  • กลุ่มที่ 4B. รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการโฆษณาอาหารเสริม/เครื่องสำอาง

 

(กำหนดเวลาร่วมกิจกรรม ฐานละ 45 นาที และนักเรียนแต่ละระดับชั้นเวียนเข้าร่วมกิจกรรม 2 ฐาน ในช่วงเวลานี้)

พักรับประทานอาหารว่าง

กิจกรรมสอดแทรกความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ณ ซุ้มนิทรรศการ (ต่อ)

 

(กำหนดเวลาร่วมกิจกรรม ฐานละ 45 นาที และนักเรียนแต่ละระดับชั้นเวียนเข้าร่วมกิจกรรม 1 ฐาน ในช่วงเวลานี้)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมสอดแทรกความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ณ ซุ้มนิทรรศการ (ต่อ)

 

(กำหนดเวลาร่วมกิจกรรม ฐานละ 45 นาที และนักเรียนแต่ละระดับชั้นเวียนเข้าร่วมกิจกรรม 1 ฐาน ในช่วงเวลานี้)

กิจกรรมสันทนาการ

โดย นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

รับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย และสรุปกิจกรรม

โดย คณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

Share on Facebook