ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  The North Eastern Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 2020 “Pharmacotherapy in neuropsychiatry

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวนธน บุญลือ หัวหน้าโครงการได้จัดกิจกรรมประชุมวิชาการโครงการบริการวิชาการ the North Eastern Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 2020 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Current issue on neuropsychiatric disorders” ในระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการเกี่ยวกับโรคระบบประสาทและจิตเวช จากคำกล่าวรายงานของหัวหน้าโครงการ การประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นไปตามสมรรถนะหลักของคณะเภสัชศาสตร์ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ในโรคมะเร็ง โรคจิตเวช เภสัชกรรมปฐมภูมิ  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่เภสัชกรให้มีความพร้อมที่จะดำเนินงานด้านการในด้านการดูแลผู้ป่วยในโรคระบบประสาทและจิตเวช โดยเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่จำเป็นรวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสมตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ วริษฎา ศิลาอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุม และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ  ที่เน้นเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และโรคทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว โรคสมาธิสั้น โดยคณะเภสัชศาสตร์ได้รับเกียรติจาก นพ.ณัฐพล เรียบเลิศหิรัญ และ ภญ.ณหทัย อุณาภาค จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ภญ.ชมภูนุช วีระวัธนชัย จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ.ภก.ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อ.ภญ.ดร.เรวดี เจนร่วมจิต จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.นพ.วิรรัฐ จินาทองไทย จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประกอบด้วย  อ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง และผศ.ทวนธน บุญลือ  ซึ่งทุกท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาทและจิตเวช

 

กำหนดการ

โครงการ North Eastern Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 2020

เรื่อง “Current issue on neuropsychiatric disorders”

วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563

ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

วิทยากร

วันที่ 30 มกราคม 2563

08.00 - 08.30 น.

ลงทะเบียน

 

08.30 - 09.00 น.

Opening ceremony

โดย รองศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการ

09.00 - 09.45 น.

บรรยายหัวข้อ  Update in the early management with acute ischemic stroke

ภญ. ณหทัย อุณาภาค
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

09.45 - 10.30 น.

บรรยายหัวข้อ  Role of neuroprotective agents in acute ischemic stroke

อ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

10.45 - 12.15 น.

บรรยายหัวข้อ  Management of neuropsychiatric complications after stroke

อ.ภก.ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.15 - 14.30 น.

บรรยายหัวข้อ  The pathology of ischmic stroke, diagnosis and tool assessment

นพ.ณัฐพล เรียบเลิศหิรัญ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

14.30 – 15.15 น.

บรรยายหัวข้อ  Secondary prevention of ischemic stroke

นพ.วิรรัฐ จินาทองไทย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

15.15 - 15.30 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

15.30 - 16.30 น.

อภิปรายหัวข้อ Panel discussion 1: Case based discussion in pharmaceutical care in neurology

ภญ. ณหทัย อุณาภาค
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

อ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

วิทยากร

วันที่ 31 มกราคม 2563

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00 - 10.00 น.

บรรยายหัวข้อ  Review and update in pharmacotherapy of Schizophrenia

ผศ.ภก.ทวนธน บุญลือ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10.00 - 11.00 น.

บรรยายหัวข้อ The art and Sciences of antipsychotics selection for Schizophrenia

อ.ภก.ดร.ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

11.00 - 11.15 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

11.15 - 12.15 น.

บรรยายหัวข้อ Current issue of mood stabilizers in management of Bipolar disorders

ผศ.ภก.ทวนธน บุญลือ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 14.00 น.

บรรยายหัวข้อ Practical points for Pharmacological management of depression

อ.ภญ.ดร.เรวดี เจนร่วมจิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.00 - 14.45 น.

บรรยายหัวข้อ Current update in Pharmacotherapy of ADHD

อ.ภญ.ดร.เรวดี เจนร่วมจิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.45 - 15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

15.15 - 16.00 น.

อภิปรายหัวข้อ Panel discussion 2: Case based discussion in pharmaceutical care in psychiatry

ภญ.ชมภูนุช วีระวัธนชัย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ /

ผศ.ภก.ทวนธน บุญลือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

16.00 น.

พิธีปิด

 

 

 

 

Share on Facebook