ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประมวลภาพพิธีวางศิลาฤกษ์ หอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต

วันที่ 21 มกราคม 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ได้จัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ หอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นศูนย์รวมศรัทธา ในการปลูกฝั่งศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมให้กับคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน  ทั้งนี้คณะและสมาคมศิษย์เก่า ได้ดำเนินการจัดทำผ้าป่าเพื่อสมทบทุนดำเนินการสร้างหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ซึ่งได้รับการสมทบทุนจากคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั่วไปอย่างดียิ่ง  คณะและสมาคมศิษย์เก่าจึงขออนุโมทนาและขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านด้วยเทอญ

Share on Facebook