ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การจัดประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการจัดประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า นักวิจัยและผู้สนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวิจัยและนำเสนอผลงาน รวมทั้งเพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือในงานวิจัยระหว่างสถาบันในระดับภูมิภาคและยกระดับคุณภาพของผลงาน ในสาขาเภสัชศาสตร์  และเพื่อเป็นการส่งเสริมนิสิตนักศึกษาผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแนวคิดในการทำงานในโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้นต่อวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต และเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรตามอัตลักษณ์ของคณะด้านการวิจัย และกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ชื่องานประชุมวิชาการระดับชาติ The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era: การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา เป็นประธานในพิธีเปิดการชุมดังกล่าวในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับเกียรติจาก ดร.ภก. ชัยวัฒน์ คณิตวรานันท์ ตำแหน่ง Pharmacy Automation Director บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด  และ ภก. วิรุณ เวชศิริ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม บริษัท ARINCARE จำกัด วิทยากรบรรยายพิเศษและในวันที่ 16 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม ร่วมการเสวนากับคณบดี                     คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน  (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ในหัวข้อ               เรื่อง ความพร้อมของวิชาชีพเภสัชกรรมในระบบสาธารณสุขยุคดิจิตัล และการเสวนา เรื่อง เส้นทางสู่ความสำเร็จ กลเม็ดของเภสัชยุคใหม่ โดย ภก.ก้องเกียรติ สำอางศรี, ภญ. ปริศนา  ตั้งสิน และ ภญ. สิรีธร  ลีห์อร่ามวัฒน์ (น้องบิ๊นท์) ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้

วันที่

เวลา

หัวข้อบรรยาย

วิทยากร

15 กุมภาพันธ์ 2563

08.00 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00 - 09.30 น.

พิธีเปิดการประชุม

กล่าวรายงานโดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดประชุม โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

09.30 - 09.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

09.45 - 11.00 น.

Pharmacy Automation and AI Disruption in Pharmacy Frontier

ดร.ภก. ชัยวัฒน์ คณิตวรานันท์
Pharmacy Automation Director บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด

11.00 - 12.00 น.

Innovative Administration and Services in Drug Stores

ภก. วิรุณ เวชศิริ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม บริษัท ARINCARE จำกัด

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 15.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า

 

15.00 - 15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15.15 - 17.30 น.

นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์

 

17.30 - 20.00 น.

การเลี้ยงรับรองและการแสดงบนเวที

 

16 กุมภาพันธ์ 2563

09.00 - 09.30 น.

พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “เภสัชกรคนดีศรีอีสาน” ประจำปี 2563

พิธีมอบโล่รางวัลนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

โดย รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม

09.30 - 10.30 น.

การเสวนา เรื่อง ความพร้อมของวิชาชีพเภสัชกรรมในระบบสาธารณสุขยุคดิจิตัล

ผู้ร่วมเสวนา : นายกสภาเภสัชกรรม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ดำเนินรายการ: คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.45 - 12.00 น.

การเสวนา เรื่อง เส้นทางสู่ความสำเร็จ กลเม็ดของเภสัชยุคใหม่

ผู้ร่วมเสวนา: ภก. ก้องเกียรติ สำอางศรี, ภญ. ปริศนา  ตั้งสิน และ ภญ. สิรีธร  ลีห์อร่ามวัฒน์ (น้องบิ๊นท์)

ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 - 14.00 น.

การประกาศและมอบรางวัลการนำเสนอด้านต่าง ๆ

 

14.00 - 14.30 น.

พิธีปิดการประชุมและส่งมอบงานประชุมครั้งต่อไป

โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

 

Share on Facebook