ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดโครงการพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ทางสังคม ปลูกฝังให้นักศึกษามีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของวิชาชีพต่อประชาชน และให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรม อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์
 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์
พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-13.15 น. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสำคัญของการให้คำสัตย์
ปฏิญาณตนของนักศึกษา
13.15-13.30 น. นายกสภาเภสัชกรรม/ผู้แทนจากสภาเภสัชกรรม กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษา
ที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อตระหนักและยึดมั่นในคำสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
13.30-13.40 น. ผู้แทนนักศึกษากล่าวนำการให้คำสัตย์ปฏิญาณ (นักศึกษากล่าวตาม)
13.40-14.00 น. นายกสภาเภสัชกรรม/ผู้แทนสภาเภสัชกรรม/คณบดีและคณาจารย์ ร่วมกันมอบ
ใบกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษา
14.00-14.10 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.10-15.00 น. นายกสภาเภสัชกรรม/ผู้แทนจากสภาเภสัชกรรม ให้ข้อคิดในการจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์

พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
13.00-13.15 น. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสำคัญของการให้คำสัตย์
ปฏิญาณตนของนักศึกษา
13.15-13.30 น. นายกสภาเภสัชกรรม/ผู้แทนจากสภาเภสัชกรรม กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษา
ที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อตระหนักและยึดมั่นในคำสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม
13.30-13.40 น. ผู้แทนนักศึกษากล่าวนำการให้คำสัตย์ปฏิญาณ (นักศึกษากล่าวตาม)
13.40-14.00 น. นายกสภาเภสัชกรรม/ผู้แทนสภาเภสัชกรรม/คณบดีและคณาจารย์ ร่วมกันมอบ
ใบกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของนักศึกษา
14.00-14.10 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.10-15.00 น. นายกสภาเภสัชกรรม/ผู้แทนจากสภาเภสัชกรรม ให้ข้อคิดในการจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์

พิธีมอบเสื้อกาวน์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวทยาลัยอุบลราชธานี
15.30-16.00 น. ลงทะเบียน
16.00-16.10 น. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสำคัญของพิธีรับเสื้อกาวน์
16.10-17.00 น. คณบดีและคณาจารย์ มอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4
17.00-17.10 น. ตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 กล่าวขอบคุณ
17.10-17.20 น. นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 พร้อมเพรียงกัน ณ ลานยาหม้อ
17.20-18.00 น. กิจกรรมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

Share on Facebook