ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  กิจกรรม UBU Roadshow (อธิการบดีพบปะบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรม UBU Roadshow (อธิการบดีพบปะบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์) ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2 

Share on Facebook