ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการประชุม "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์"

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 4 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ได้ขอความร่วมมือให้ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งผู้สอนและผู้เรียน โดยมีแนวทางจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดงานประชุมเรื่อง "เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์" ในวันศุกร์ 20 มีนาคม 2563   ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวณมาก
 
กำหนดการ
 
08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
08.45 - 09.00 น. พิธีเปิดการประชุม โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
09.00 - 10.15 น. การจัดการเรียนการสอนแบบ virtual classroom ผ่านโปรแกรม google meet
โดย ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
10.15 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น. การจัดการเรียนการสอนแบบ virtual classroom ผ่านโปรแกรม google meet (ต่อ) โดย ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. การจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำวิดีโอหรือสื่อแบบออฟไลน์เพื่อการ upload
ในระบบ UBU-LMS โดย ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
15.00 น. ปิดการประชุม
Share on Facebook