ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ ระยะ 5 ปี ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. - 13.30 น.

Share on Facebook