ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประชุม OCN Roadshow

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดประชุม OCN Roadshow  เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.

Share on Facebook