ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ EdPEx ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ต้อนรับคณะพี่เลี้ยงโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ EdPEx และผู้ประสานงานจากสถาบันเพิ่มผลผลิตและบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเข้าติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามแผนโครงการฯ ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมรัตนสิน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะของโครงการดังกล่าว

Share on Facebook