ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาเอก  ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์

Share on Facebook