ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ร่างกำหนดการให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 2/2563

ประชุมร่างกำหนดการให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคาร ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Share on Facebook