ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ ปี 2563

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำปี 2563 เมื่อวัน พุธ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ 

Share on Facebook